Mondello Sidecars 24 AprilMondello Sidecars 28 AugustSuperbikes Round 2Superbikes Round 14