Clovers v Brython ThunderIreland v ItalyIreland v Italy - Gemma DolanWolfhounds v Gwalia Lightning